BASES DEL 1er CONCURS DE RELATS CURTS DE UNIÓ DE COMERÇ RAPITENC (UCR) 2018

La UCR, amb NIF G43255710, amb domicili social a C/ Convent 10, 2º 3ª de Sant Carles de la Ràpita, organitzen, un concurs anomenat 1er CONCURS DE RELATS DE LA UCR–2018 (d’ara endavant, concurs), que té per objecte premiar el relat curt que sigui més votat a la pàgina del facebook de la UCR, amb la finalitat de promoure la cultura entre la ciutadania.

 1. Condicions de participació.

 Per participar en aquest concurs és imprescindible complir prèviament les condicions següents:

1.1. Com a concursant per optar als premis: Tenir una edat mínima de 18 anys. Es donarà un premi al relat més votat. Tots els seguidors de facebook, que poden votar els relats que els agradin més.Per votar han de llegir els relats i prémer el boto “M’agrada”.

 1. Durada Aquest concurs.

S’iniciarà a les 14:00 hores del 17  d’abril de 2018 i finalitzarà a les 20:00 hores del 23 d’abril de 2018.

 1. Dinàmica del concurs.

El concurs consisteix a redactar un relat curt, ja sigui mitjançant paraules.

Relat sobre les temàtiques: l’amor, les roses, els llibres, el comerç o Sant Jordi.

L’extensió no pot ser superior als 1.000 caràcters.

Ha d’incloure l’etiqueta #RelatsSantJordiUCR. a la Pàgina del facebook de la UCR: https://www.facebook.com/uniodecomerc.rapitenc/

Poden incloure imatges o altres recursos permesos per la xarxa social.

Tots els relats s’han de presentar en català.

La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o adquisició de servei.

 1. Contingut dels relats i de les imatges.

 Els relats i les imatges han de complir els requisits següents:

a) Han de ser conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons usos i costums i han de respectar els drets de les minories, dels menors d’edat i de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

b) No poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, ser contraris als usos socials ni utilitzar un llenguatge groller o inapropiat.

c) No han de ser contraris al bon nom, prestigi o imatge de la UCR, ni ser un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers.

d) Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar, entre d’altres, els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.

e) Han de ser creacions originals dels participants i, per tant, els relats i les imatges no poden ser una còpia parcial o total d’altres.

f) Per a la captació, la reproducció i la publicació de la imatge de les persones que apareguin a les fotografies i a la resta de material audiovisual utilitzat en aquest concurs els participants han d’obtenir-ne les autoritzacions corresponents.

g) L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognoms, etc.) requereix tenir el consentiment de l’afectat.

6. Jurat, selecció del guanyador.

El jurat del concurs estarà format pel mateixos usuaris de facebook, que amb el seu m’agrada votaran el relat que més els hi agradi.

A partir del dia 23 de abril a les 20h, la UCR farà pública el relat més votat i conseqüent guanyador.

 1. Premis.

El relat més votat obtindrà un premi de 50€, en vals de compres als comerços i /o socis de la UCR.

En cas que alguna de les persones premiades no vulgui o no pugui acceptar el premi o no assisteixi a l’acte de lliurament del premi, la UCR es reserva el dret de declarar desert el premi en qüestió.

El guanyador podrà gaudir del premi dintre del temini, fins el 30 d’abril.

 1. Drets d’imatge.

Els finalistes autoritzen a la UCR perquè el seu nom i cognoms puguin ser publicats al web d’aquest concurs i que la seva imatge pugui ser captada durant l’acte de lliurament de premis i pugui ser reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet, per a la gestió d’aquest concurs o de noves edicions, així com d’altres campanyes publicitàries o promocions o qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis que presta la UCR, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.

 1. Drets de propietat intel·lectual.

La mera participació en aquest concurs comporta la cessió a favor de la UCR dels següents drets d’explotació dels relats:

a) Dret de reproducció: Qualsevol forma de fixació directa o indirecta, temporal o permanent, que permet la comunicació i l’obtenció de còpies per qualsevol suport material o immaterial.

b) Dret de distribució: la posada a disposició del públic mitjançant lliurament gratuït d’exemplars.

c) Dret de comunicació pública: la posada a disposició del públic sense lliurament d’exemplars, per qualsevol procediment amb cables o sense, de tal forma que qualsevol persona pugui accedir a l’obra des de qualsevol lloc i en qualsevol moment que triï.

d) Dret de transformació: Qualsevol forma de sincronització, la traducció a qualsevol idioma i l’explotació de les obres que es derivin. Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc anys, amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels drets morals que els corresponen.

 1. Legislació aplicable.

 Aquest concurs es regeix per la normativa espanyola i la de la Comunitat Autònoma de Catalunya que sigui aplicable, així com per aquestes bases.

 1. Responsabilitat i garanties.

Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per a la UCR. També són responsables dels danys i perjudicis que causin a la UCR i a llurs empleats. Amb l’enviament del relat o la imatge, el participant garanteix que n’és l’autor i que l’obra o prestació protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o gravamen i que no està subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

 1. Exoneració de responsabilitat de la UCR no es fa responsable:

a) Dels accidents, els incidents i altres conseqüències que puguin patir els participants ni dels que aquests participants puguin causar a tercers derivats del concurs.

b) Dels danys i els perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació en el concurs, especialment els derivats de l’incompliment d’aquestes bases, de les instruccions i les recomanacions donades per la UCR o de la normativa vigent (Llei de propietat intel·lectual, Llei orgànica de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable).

c) De les sancions, les indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de l’actuació dels participants.

d) Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs.

 1. Reserves i limitacions

La UCR es reserva el dret a anul·lar o suspendre el concurs, o bé a canviar-ne algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pot garantir el desenvolupament normal del concurs. – La UCR desqualificarà del concurs els participants que hagin facilitat dades errònies o falses o que presentin qualsevol irregularitat, o els que no compleixin les condicions de participació. – La UCR descartarà aquelles inscripcions que siguin abusives o fraudulentes. – La UCR no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades no són correctes o estan incompletes, La UCR queda exempta de tota responsabilitat pel fet de no poder contactar amb els finalistes o guanyadors, segons correspongui.

 1. Acceptació de les bases.

La simple inscripció en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, de les instruccions i altres comunicacions o recomanacions que la UCR faci als participants i del compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment dona lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest participant no pugui rebre cap dels premis que, si s’escau, li puguin correspondre, sense perjudici de les accions legals que es puguin exercir contra l’infractor. També dona lloc al dret de la UCR a no publicar o retirar el relat d’aquest participant infractor.

 

NOTA: per a quasevol dubte podeu contactar en Mª José Canalda, dinamitzadora de la UCR al correu: mariajoucr@gmail.com o al telèfon 680 37 91 30

La Ràpita a 12 d’abril de 2018

II Jornades d'Intercanvi d'Experiències Comercials.

Després de l’èxit de l’anterior edició, on les diferents associacions de comerciants i empresaris van compartir les seves claus d’èxit, les seves problemàtiques i conversar amb els assistents; des de la Unió de Comerç Rapitenc i Pymeralia (Agència de màrqueting i dinamització comercial), hem organitzat una 2º edició d’Experiència Activa.

Un espai on compartir i analitzar, on les protagonistes són les associacions de comerciants.

 

Consulta el programa i/o reserva la teva plaça a: www.experienciaactiva.info.

FESTA DEL MAR

A la vora del mar podràs gaudir de compres, activitats naùtiques, i amb la col.laboracio de KIDS&US, els més petits podran gaudir d´una obra de teatre amb anglés “The messy playroom”, tot això acompanyat del vermouth.
T´ho pedras?

Campanya de Nadal la Ràpita


Un cop més desde la UCR hem organitzat la campanya de Nadal. Esperem que passeu unes molt bones festes i un Feliç Any Nou 2017.

CAMPANYA DE NADAL 2016-17
BASES DEL SORTEO
1 premio de 300€ y 2 premios de 100€ www.larapitavip.com

1.- ORGANIZADOR Y OBJETO
La Unió de Comerç Rapitenc (en adelante UCR) con CIF: G43255710, con domicilio en C/ Convent nº 10, 2º, 3ª de Sant Carles de la Ràpita, ha decidido llevar a cabo una promoción asociada al sorteo de 3 premios por valor total de 500€ con el objetivo de dinamizar las compras navideñas en la Ràpita.

2.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar cualquier persona mayor de 18 años que realice una compra en cualquier establecimiento asociado a la UCR, excepto los miembros de la junta directiva de la UCR, sus socios y familiares de primer grado,a no ser que el tique sea de otro establecimiento asociado.

3.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA CAMPAÑA
La campaña tiene vigencia del 01 de diciembre al 5 de enero (en adelante periodo promocional), de acuerdo con lo que se indica en estas bases.
Las compras se podran realizar en cualquiera de los establecimientos socio de la UCR.

4.- PREMIOS
Se sortearan 3 premios consistentes en : 1 premio de 300€ y 2 premios de 100€, total 500€.

5.- SORTEO
Se celebrará el sorteo el sábado día 07 de enero de 2017 a las 16:30h, en acto público en la “Plaça del Coc” de la Ràpita, ante todos los asistentes y participantes, de acuerdo con lo siguiente:
UCR recibirá durante el día 7 de enero, de todos los socios, las papeletas que han recogido durante estos días.
Se realizará el sorteo a mano, directamente la misma presidencia de la UCR o quien se designe por parte de la UCR.
Se extraerán primero el premio de 300€ y luego los 2 premios de 100€.

6.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES
La asignación del premio se realizará cuando se compruebe que el agraciado/a cumple con todas las condiciones de la promoción. Así en el caso de que alguno de los agraciados no reúna las características establecidas en estas bases o no se presente en el plazo de 2 minutos, el premio se perdería y se volvería a sortear.
Si ninguno de los agraciados NO cumpliese con los requisitos establecidos, el premio se declarará desierto.
UCR comunicará a los agraciados su premio mediante llamada a voz. El afortunado deberá presentar su DNI para poderle identificar.
El ganador tendrá que confirmar la aceptación o la renuncia del premio en el momento de producirse el contacto.
En el supuesto de que no quisiese o no pudiese aceptar el premio en el momento, UCR volverá a sortear el premio.
En caso de imposibilidad de presentarse el afortunado, éste podrá designar previamente y en la misma papeleta del sorteo habilitatda al efecto, el nombre y DNI de la persona que autoriza a recoger el premio y canjearlo en el tiempo marcado por la propia campaña. UCR quedará eximida de cualquier responsabilidad.
En caso de renuncia al premio, no existirá compensación alguna del mismo.
Una vez confirmada la aceptación del premio la entrega se efectuará por la UCR.
Una vez presentado los 3 ofortunados, éstos tendran 60 minutos para realizar sus compras.

7. CANJEAR LOS PREMIOS.
PREMIOS de 100€. Los afortunados de los premios de 100€, desde el momento que señale la UCR tendrán 60 minutos para realizar sus compras. Ellos no pagaran sus compras y se presentaran nuevamente al lugar del sorteo y presentaran su tiquet o tiquets de compra, La UCR verificará el importe, hora y nombre del establecimiento (ha de ser socio de la UCR) y se liquidará directamente entre la UCR y el establecimiento donde se ha realizado la compra.
Si el importe de la compra no supera los 100€, sólo se le entregará el importe de la compra, y si supera los 100€, sòlo se le abonará los 100€.
PREMIO DE 300€. El afortunado/a dispondrá de 90 minutos desde el momento que señale la organización. Deberá realizar compras en un mínimo de 3 establecimientos asociados a la UCR sin importar el importe. Cuando realice la compra el socio de la UCR comunicará a la UCR que el afortunado ha realizado la compra en ese momento, y su importe. El cliente no pagará sus compras, pero sí recogerá el tiquet de compra en los establecimientos. Al finalizar la actividad la UCR abonará a cada establecimiento los importes.
Si los importes de las compras no superan los 300€, sólo se le entregará (al establecimiento) el importe de las compras, y si supera los 300€, sòlo se le abonará los 300€. En el caso que se superen los 300€, el afortunado abonará en el último establecimiento la diferencia, del saldo que le quedaba por canjear y el importe de la compra.

7.- EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Los premios en ningún caso podrán ser objeto de sustitución, cambio, alteración, compensación o cesión.
UCR se reserva el derecho de cancelar la promoción en cualquier momento de manera unilateral y sin preaviso.
UCR no se hace responsable de los errores, interrupciones, defectos, tardanza de operaciones o transmisiones, robo, destrucción o alteraciones de los materiales de inscripciones del sorteo, o por cualquier mal funcionamiento, mala transmisión o error en recibir cualquier información.

8.- DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación del premio por el ganador supone dar el consentimiento a UCR para utilizar con fines publicitarios sus datos personales e imagen en el material publicitario relacionado con la presente campaña. En todo caso el ganador está de acuerdo en participar sin contraprestación en la publicidad relacionada con esta campaña comercial.

9.- PUBLICIDAD
Los participantes tendrán conocimiento de la campaña comercial y de las
condiciones de participación en el sorteo a través de las páginas www.larapitavip.com, donde se ubicarán las bases de la campaña comercial a su disposición.

10.- ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES
La mera participación en esta campaña comercial supone la aceptación íntegra de las presentes bases. UCR se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la que se consignen datos no veraces o cuando se consigne un nombre, que tipográficamente sea difícil de leer. de manera clara el nombre del participante.

11.- MODIFICACIONES Y/O ANEXOS
UCR se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios.

12 fdnp0io.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos que, con su participación en este sorteo de UCR, usted autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como los que nos facilita en esta promoción, que se incorporan en un fichero responsabilidad de la UCR, para su participación en el citado sorteo, para su gestión.
Asimismo, su participación en esta promoción, supone aceptar las bases del concurso, la política de privacidad. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante correo postal dirigido al responsable del fichero en la dirección UCR,C/ Convent nº 10, 2º, 3ª de la Ràpita (Tarragona)
UCR se reserva el derecho a modificar a su conveniencia la fecha del sorteo, así como la sustitución del premio por otro de semejantes o no características e igual valor hop over to this site.

II FIRA APARADORS DE NADAL: La Ràpita 11 desembre

Per segon any consecutiu, des de la UCR (Unió de Comerç Rapitenc), hem organitzat la II Fira d’Aparadors de Nadal.

La Fira tindrà lloc el proper 11 de desembre a l’Esglèsia Nova.

En aquesta fira que participaran els comerços adherits a la Unió de Comerç Rapitenc, podràs gaudir de una mostra d’aquest comerços, amb idees i exposicions nadalenques.

També s’han organitzat una sèrie d’activitats paral·leles per tal de què participin els més menuts de casa i amenitzar tot el dia; tant per a petits com per als més grans.

Activitats programades:

La fira estarà oberta de les 10.00h a 14.00h i de 16.30h a 20.00h.

Durant el matí l’associació l’Abarra amenitzarà la festa amb un vermouth.

A la tarda tallers infantils nadalencs de 16.30h a 18.30h (gratuït).

A les 18.30h xocolatada 2€/. Els diners de la xocolata es destinaran per la MARATO TV3.