BASES DEL 1er CONCURS DE RELATS CURTS DE UNIÓ DE COMERÇ RAPITENC (UCR) 2018

Home » Campanyes » BASES DEL 1er CONCURS DE RELATS CURTS DE UNIÓ DE COMERÇ RAPITENC (UCR) 2018

La UCR, amb NIF G43255710, amb domicili social a C/ Convent 10, 2º 3ª de Sant Carles de la Ràpita, organitzen, un concurs anomenat 1er CONCURS DE RELATS DE LA UCR–2018 (d’ara endavant, concurs), que té per objecte premiar el relat curt que sigui més votat a la pàgina del facebook de la UCR, amb la finalitat de promoure la cultura entre la ciutadania.

 1. Condicions de participació.

 Per participar en aquest concurs és imprescindible complir prèviament les condicions següents:

1.1. Com a concursant per optar als premis: Tenir una edat mínima de 18 anys. Es donarà un premi al relat més votat. Tots els seguidors de facebook, que poden votar els relats que els agradin més.Per votar han de llegir els relats i prémer el boto “M’agrada”.

 1. Durada Aquest concurs.

S’iniciarà a les 14:00 hores del 17  d’abril de 2018 i finalitzarà a les 20:00 hores del 23 d’abril de 2018.

 1. Dinàmica del concurs.

El concurs consisteix a redactar un relat curt, ja sigui mitjançant paraules.

Relat sobre les temàtiques: l’amor, les roses, els llibres, el comerç o Sant Jordi.

L’extensió no pot ser superior als 1.000 caràcters.

Ha d’incloure l’etiqueta #RelatsSantJordiUCR. a la Pàgina del facebook de la UCR: https://www.facebook.com/uniodecomerc.rapitenc/

Poden incloure imatges o altres recursos permesos per la xarxa social.

Tots els relats s’han de presentar en català.

La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o adquisició de servei.

 1. Contingut dels relats i de les imatges.

 Els relats i les imatges han de complir els requisits següents:

a) Han de ser conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons usos i costums i han de respectar els drets de les minories, dels menors d’edat i de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

b) No poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, ser contraris als usos socials ni utilitzar un llenguatge groller o inapropiat.

c) No han de ser contraris al bon nom, prestigi o imatge de la UCR, ni ser un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers.

d) Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar, entre d’altres, els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.

e) Han de ser creacions originals dels participants i, per tant, els relats i les imatges no poden ser una còpia parcial o total d’altres.

f) Per a la captació, la reproducció i la publicació de la imatge de les persones que apareguin a les fotografies i a la resta de material audiovisual utilitzat en aquest concurs els participants han d’obtenir-ne les autoritzacions corresponents.

g) L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognoms, etc.) requereix tenir el consentiment de l’afectat.

6. Jurat, selecció del guanyador.

El jurat del concurs estarà format pel mateixos usuaris de facebook, que amb el seu m’agrada votaran el relat que més els hi agradi.

A partir del dia 23 de abril a les 20h, la UCR farà pública el relat més votat i conseqüent guanyador.

 1. Premis.

El relat més votat obtindrà un premi de 50€, en vals de compres als comerços i /o socis de la UCR.

En cas que alguna de les persones premiades no vulgui o no pugui acceptar el premi o no assisteixi a l’acte de lliurament del premi, la UCR es reserva el dret de declarar desert el premi en qüestió.

El guanyador podrà gaudir del premi dintre del temini, fins el 30 d’abril.

 1. Drets d’imatge.

Els finalistes autoritzen a la UCR perquè el seu nom i cognoms puguin ser publicats al web d’aquest concurs i que la seva imatge pugui ser captada durant l’acte de lliurament de premis i pugui ser reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet, per a la gestió d’aquest concurs o de noves edicions, així com d’altres campanyes publicitàries o promocions o qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis que presta la UCR, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.

 1. Drets de propietat intel·lectual.

La mera participació en aquest concurs comporta la cessió a favor de la UCR dels següents drets d’explotació dels relats:

a) Dret de reproducció: Qualsevol forma de fixació directa o indirecta, temporal o permanent, que permet la comunicació i l’obtenció de còpies per qualsevol suport material o immaterial.

b) Dret de distribució: la posada a disposició del públic mitjançant lliurament gratuït d’exemplars.

c) Dret de comunicació pública: la posada a disposició del públic sense lliurament d’exemplars, per qualsevol procediment amb cables o sense, de tal forma que qualsevol persona pugui accedir a l’obra des de qualsevol lloc i en qualsevol moment que triï.

d) Dret de transformació: Qualsevol forma de sincronització, la traducció a qualsevol idioma i l’explotació de les obres que es derivin. Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc anys, amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels drets morals que els corresponen.

 1. Legislació aplicable.

 Aquest concurs es regeix per la normativa espanyola i la de la Comunitat Autònoma de Catalunya que sigui aplicable, així com per aquestes bases.

 1. Responsabilitat i garanties.

Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per a la UCR. També són responsables dels danys i perjudicis que causin a la UCR i a llurs empleats. Amb l’enviament del relat o la imatge, el participant garanteix que n’és l’autor i que l’obra o prestació protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o gravamen i que no està subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

 1. Exoneració de responsabilitat de la UCR no es fa responsable:

a) Dels accidents, els incidents i altres conseqüències que puguin patir els participants ni dels que aquests participants puguin causar a tercers derivats del concurs.

b) Dels danys i els perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació en el concurs, especialment els derivats de l’incompliment d’aquestes bases, de les instruccions i les recomanacions donades per la UCR o de la normativa vigent (Llei de propietat intel·lectual, Llei orgànica de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable).

c) De les sancions, les indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de l’actuació dels participants.

d) Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs.

 1. Reserves i limitacions

La UCR es reserva el dret a anul·lar o suspendre el concurs, o bé a canviar-ne algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pot garantir el desenvolupament normal del concurs. – La UCR desqualificarà del concurs els participants que hagin facilitat dades errònies o falses o que presentin qualsevol irregularitat, o els que no compleixin les condicions de participació. – La UCR descartarà aquelles inscripcions que siguin abusives o fraudulentes. – La UCR no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades no són correctes o estan incompletes, La UCR queda exempta de tota responsabilitat pel fet de no poder contactar amb els finalistes o guanyadors, segons correspongui.

 1. Acceptació de les bases.

La simple inscripció en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, de les instruccions i altres comunicacions o recomanacions que la UCR faci als participants i del compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment dona lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest participant no pugui rebre cap dels premis que, si s’escau, li puguin correspondre, sense perjudici de les accions legals que es puguin exercir contra l’infractor. També dona lloc al dret de la UCR a no publicar o retirar el relat d’aquest participant infractor.

 

NOTA: per a quasevol dubte podeu contactar en Mª José Canalda, dinamitzadora de la UCR al correu: mariajoucr@gmail.com o al telèfon 680 37 91 30

La Ràpita a 12 d’abril de 2018

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.